วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) – ฐานของเศรษฐกิจประเทศ


ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) – ฐานของเศรษฐกิจประเทศ

เมื่อกล่าวถึง “ผู้ประกอบการ” หรือ Entrepreneur แล้ว...
หลายคนอาจจะรู้สึกว่า...เฉยๆ
แต่หากเข้าใจลึกๆลงไป...ก็จะเห็นว่า...มีความ “สำคัญ” มากทีเดียว
ต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ...
ไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่อย่าง สหรัฐอเมริกา...เยอรมัน...
หรือ แม้แต่ประเทศไทย
เราคงจะคุ้นเคยกับ SME มาบ้าง...
SME (Small and Medium Enterprises/Entrepreneur)
ซึ่งหมายถึง ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่ากันเฉพาะที่เมืองไทยเรา...
ประเมินจากตัวเลข “ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ” หรือ GDP
(ซึ่งเป็นตัวเลขสะท้อนภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ)
ก็จะพบว่า...
SME มีสัดส่วนถึงเกือบ 40% ของ GDP เลยทีเดียว (มูลค่า 3,417,860.7 ล้านบาท ในปี 2009)
นั่นแสดงว่า ผลผลิต(ผลิตภัณฑ์และการบริการ)ที่เกิดมาจาก SME มีมูลค่ามากถึง 40% ในแต่ละปี
และตัวเลขการส่งออกจากส่วนของ SME เท่ากับ 1,589,199.87 ล้านบาท (ปี 2009)
และตัวเลขนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ประเด็นที่น่าสนใจคือ...
ยังคงมีประเด็นหรือปัญหาหลายๆด้านที่ทำให้ SME ไทย “เติบโตไม่ได้-อย่างที่ควรจะเป็น”
ซึ่งจะเห็นว่ามีประเด็นปัญหาแทบทุกด้านที่ต้องปรับแก้ไขกัน...
เช่น...
ปัญหาด้านการตลาด...
ปัญหาด้านบุคลากร/แรงงาน...
ปัญหาด้านเงินทุน...
ปัญหาด้านการบริหารจัดการ...
ปัญหาด้านเทคโนโลยี...
เป็นต้น

เท่าที่ผมได้ติดตามดูข้อมูลต่างๆ...
สิ่งที่พบเห็นคือ...
ยังไม่มีใครหรืองานวิจัยใดที่ระบุอย่างจำเพาะเจาะจงลงไปว่า...
“อะไร?” หรือ “ปัจจัย/ประเด็นไหน?” ที่เป็นความสำคัญเร่งด่วนที่สุด
ที่ SME ต้องจัดการ ปรับแก้ เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติม...
เพื่อให้ SME ไทย สามารถสร้าง “ความสามารถในการแข่งขัน” หรือ Competitive Advantage
และสามารถเติบโตมากกว่านี้
แต่ก็ยังรู้สึกดีอยู่ว่า...
มีการกำหนดแผนส่งเสริม SME (ตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาของฉบับที่ 3 สำหรับ พ.ศ. 2555-2559)
ที่มียุทธศาสตร์ (Strategies) ที่ชัดเจนมากขึ้น...
เพื่อช่วย SME ไทย ให้เติบโตได้ดียิ่งขึ้น

ก็หวังว่า...
ยุทธศาสตร์ (Strategies) ที่กำหนดมานั้น...
สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติ (Tactics) ได้อย่างชัดเจน และที่สำคัญ...
ผู้ประกอบการ SME สามารถ “เข้าถึง” ได้จริงและได้รับการช่วยเหลือให้นำไปปฏิบัติ-
เป็นรูปธรรมได้จริง (Implementation)

…………………..
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น