วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Core Competencies คือ หัวใจของทุกธุรกิจ

Core Competencies คือ หัวใจของทุกธุรกิจ

เมื่อกล่าวถึง Core Competencies ที่มักแปลกันว่า “ความสามารถหลัก” แล้ว
หลายๆคนมักนึกไปถึง Core Competencies ของพนักงานในองค์กรต่างงๆ
ซึ่งแท้จริงแล้ว Core Competencies นั้น มี 2 ส่วนใหญ่ๆคือ
1.    Corporate Core Competencies  ความสามารถหลักของ “องค์กร”
2.    Personal Core Competencies ความสามารถหลักของ “คนในองค์กร”
ในครั้งนี้ จะขอกล่าวถึง Corporate Core Competencies ซึ่งถือว่าเป็น “หัวใจ” ขององค์กรที่แท้จริง
เพราะหากมองเพียงระดับ Personal นั้น คิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของระดับ Corporate อยู่ดีนั่นเอง
http://image.yaymicro.com/rz_512x512/0/62a/core-competency-word-cloud-62ad1f.jpg


คำถามที่น่าสนใจคือ...
Core Competencies คืออะไร หมายความถึงอะไร หรือ มันให้อะไร
คงพอจะสรุปหลักกว้างๆที่สำคัญของ Core Competencies(CC) ได้ดังนี้ คือ
1.    CC จะหมายถึง ความสามารถ Ability ขององค์กรที่โดดเด่น ถึงขั้นที่ว่า คนอื่นจะเลียนแบบไม่ได้หรือเลียนแบบได้ยาก imitate
2.     CC จะเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นสิ่งดีเด่นขององค์กรที่สามารถนำมา “แข่งขันได้” ในอุตสาหกรรมของตนเอง Competitive advantage
3.    CC คือสิ่งที่มีคุณค่าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ Value to customer
ซึ่งจากความหมายหรือลักษณะดังกล่าวข้างบนนั้น
หลายๆคนก็อาจจะเรียก CC ว่า “Distinctive competencies” หรือ ความสามารถที่แตกต่างอย่างโดดเด่น

คำถามถัดไปคือ...
แล้ว CC นี่ มันจะไปใช้ประดยชน์หรือ มีความเกี่ยวของกับการทำธุรกิจอย่างไร
คำตอบที่สำคัญก็คือ มันมีความเกี่ยวเนื่องอยู่กับ 3 เรื่องใหญๆ ดังนี้ ได้แก่
1.   เกี่ยวข้องกับด้านกลยุทธ์ Strategy อาจจะรวมตั้งแต่การสร้างกลยุทธ์ ไปจนถึงการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ตรงประเด็นนี้...ลองนึกถึงเรื่อง VRIO Framework ก็ได้นะครับ
(หาอ่านเพิ่มเติมได้ในบล็อกนี้ ในหัวข้อ VRIO ที่ผ่านๆมา)

2.   เกี่ยวข้องกับด้าน การจัดการกับ “การเปลี่ยนแปลง” Change Management
เหตุผลก็คือ...เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกองค์กร
องค์กรต้องปรับตัว โดยเฉพาะปรับเพื่อการแข่งขัน
ดังนั้น การกลับมาพิจารณาเรื่อง CC อีกครั้ง นับเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง

3.    เกี่ยวข้องกับด้าน การตัดสินใจ Decision making ในการจัดการ หรือ การบริหารงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของกระบวนการแก้ไขปัญหา Problem solving โดยเฉพาะการพิจารณาว่า จะเอา CC ส่วนใดไปจัดการปัญหาหรือสู้กับสถานการณ์ที่ยากลำบากในขณะนั้น

ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น