วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Holistic Marketing – การตลาดสมัยใหม่ ต้องมองแบบองค์รวมHolistic Marketing – การตลาดสมัยใหม่ ต้องมองแบบองค์รวม

แนวคิดทางการตลาดมีการพัฒนาหลักการหรือรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง...


ตั้งแต่ หลักการที่มุ่งการผลิต Production concept...
การมุ่งทางด้านผลิตภัณฑ์ Product concept เน้นสร้างผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพเป็นเลิศ
การมุ่งการขายเป็นหลัก Selling concept เป้าหมายคือ กำไรสูงสุด จึงเน้นที่การส่งเสริมให้เกิดการขายให้ได้มากที่สุด และ/หรือ มีลูกค้ามากที่สุด
การใช้การตลาดเป็นแกนนำ Marketing Concept การใช้มุมมองว่า ลูกค้าสำคัญที่สุด Customer-centered จึงต้องตั้งเป้าหมายที่จะผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
จนมาถึง การทำการตลาดแบบมุ่งองค์รวม Holistic Marketing Concept

โดย “การทำการตลาดแบบมุ่งองค์รวม” นั้น ให้ความสำคัญกับทุกส่วน
ทั้งในและนอกองค์กร
‘Everything matters!’

ซึ่งมีองค์ประกอบหลักอยู่ 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
๑. การตลาดภายในองค์กร Internal Marketing
คือ การทำงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกันในทุกส่วน ตั้งแต่ฝ่ายบริหารระดับสูง และ หน่วยงานต่างๆในองค์กร รวมถึงหน่วยงานด้านการตลาดโดยตรง

๒. การตลาดแบบบูรณาการ Integrated Marketing
คือ การมุ่งเน้นไปที่การทำ 4Ps และ/หรือ 4Cs นั่นเอง
Product-Price-Place-Promotion
Customer solution-Cost-Convenience-Communication

๓. การตลาดสร้างความสัมพันธ์ Relationship Marketing
คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแบบระยะยาว ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดและอาจตรงกับความต้องการของแต่ละคนเลยก็ได้ (CRM=Customer Relationship Management)

๔. การตลาดที่มุ่งรับผิดชอบต่อสังคม Social Responsibility Marketing
คือ การทำธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด นั่นคือ การมองออกไปนอกองค์กร โดยเฉพาะทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และ/หรือ การทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรม/จริยธรรม (Ethics) คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม (Environment) รวมไปถึงการเคารพในกฎหมายของประเทศนั้นๆที่เข้าไปทำธุรกิจ (Legal)

จะเห็นว่า...
ารตลาดนั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ในทุกๆปีที่ผ่านไป
ธุรกิจต้องตามให้ทันกระแส หรือ ทิศทางของอุตสาหกรรม และ ทิศทางของโลก
เพื่อการปรับกลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์ทางการตลาดให้ดีที่สุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ10 กรกฎาคม 2557 13:45

    ขอบคุณที่นำมาแชร์นะค่ะ มีประโยชน์มากๆค่ะ

    ตอบลบ