วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ริจะเป็น “ผู้บริหาร” ต้องรู้และทำหน้าที่ให้ครบถ้วน...ริจะเป็น “ผู้บริหาร” ต้องรู้และทำหน้าที่ให้ครบถ้วน...

ผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ที่ต้องทำหลักๆ ที่เรารู้กันมี 4 อย่าง ได้แก่
๑. วางแผนเป็น Planning
๒. ทำโครงสร้างได้ Organizing
๓. นำพาเด่น Leading
๔. ควบคุมจัดการดี Controlling

วางแผนเป็น Planning
ประเด็นนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่อง “กลยุทธ์” Strategy เป็นหลัก
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับใด (ระดับสูง ระดับกลาง ระดับล่าง) ก็ต้องเข้าใจและทำกลยุทธ์ในแต่ละระดับ ที่สำคัญต้องสอดคล้องกันด้วยในทุกๆระดับ
และในเรื่องกลยุทธ์นี้ จะเกี่ยวพันกับ 3 เรื่องด้วยกันคือ
-การตั้งเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ Goals
-การวางแผนเชิงกลยุทธ์ Plans
-การควบคุมเชิงกลยุทธ์ Controls

ทำโครงสร้างได้ Organizing
เรื่อง “โครงสร้าง” จะต้องตามหลังการทำกลยุทธ์เสมอ… (อาจารย์แม่-นภาพร ขันธนภา)
สิ่งที่ต้องทำได้แก่
-การออกแบบงาน Jobs Design
-การออกแบบโครงสร้างองค์กร Structure Design
-การเลือกใช้รูปแบบบริหารจัดการ(อำนาจ) Delegation, Decentralization
-การประสานงาน Coordination

นำพาเด่น Leading
ความเป็นผู้นำที่ต้องเน้น 3 ส่วน คือ
-ภาวะผู้นำ Leadership
ใช้ทฤษฎีภาวะผู้นำ เช่น
-ทฤษฎีทางพฤติกรรม Behavior Theory (ของ Ohio State University)
โดยมองสองส่วน คือ คน และ งาน

-การสร้างแรงขับคลื่อน Motivation
ตังอย่างเช่น การใช้ทฤษฎี “ลำดับขั้นของความต้องการ” Needs ของมาสโลว์ Maslow’s Theory

-การจัดการเรื่องประสิทธิภาพงาน Performance

ควบคุมจัดการดี Controlling
ผู้นำต้องเก่งเรื่องการประสานงาน ควบคุม และจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในเรียบร้อย มุ่งเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อประสบความสำเร็จร่วมกันของทีมงานทุกคน
………………………………………………..

สิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆ คือ
การตัดสินใจ Decision Making
ซึ่งก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญ และพบว่าผู้นำทำการตัดสินใจแตกต่างกัน ผลลัพธ์ก็แตกต่างกัน

ลักษณะการตัดสินใจ 4 แบบ ได้แก่
๑. Directive style
ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องการข้อมูลที่มากมายอะไร ส่วนมากมักมองผลระยะสั้นๆ
๒. Analytic style
ต้องการข้อมูลมากๆ เนื่องจากการระมัดระวังในการตัดสินใจนั่นเอง
๓. Conceptual style
คิดกว้าง มองทางเลือกไว้หลายๆทาง เพราะมองผลในระยะยาว
แนวนี้มักใช้ในการแก้ปัญหาแนวสร้างสรรค์
๔. Behavioral style
เปิดรับความคิดเห็นหลายๆมุม เพราะพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น