วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ “นวัตกรรม” Innovation (ซึ่งจะนำมาซึ่งความสำเร็จทางธุรกิจ)

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ “นวัตกรรม” Innovation (ซึ่งจะนำมาซึ่งความสำเร็จทางธุรกิจ)

ได้อ่านงานดุษฎีนิพนธ์ที่เกี่ยวกับ “นวัตกรรม”
โดยศึกษาถึง “ปัจจัยต่างๆ” ที่มีผลต่อนวัตกรรมในหลายปัจจัย
เป็นงานของ Kitti Teertrakul จาก IIS – มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ติดตามอ่านบล็อก...
เลยอยากจะสรุปใจความสำคัญไว้ครับ

อย่างที่เราทราบกันดีว่า...
“นวัตกรรม” นั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน ที่มีการพูดถึงกันมาก
หลายองค์การก็ได้ใช้นวัตกรรม “เป็นแกน” หรือ “กระบวนการหลัก” ในการทำธุรกิจ
ซึ่งในงานดุษฎีนิพนธ์นี้...ก็ได้สรุปชัดเจนว่า...
นวัตกรรมขององค์กรนั้น...มีผลอย่างชัดเจนต่อความสำเร็จขององค์การ...
ในเรื่อง การเพิ่มผลกำไร Revenue Growth และ
ความสามารถสร้างกำไรให้กับองค์การ Profitability


ปัจจัยที่ทำการศึกษามีดังนี้ ได้แก่
1.    Leadership ความเป็นผู้นำ(ของผู้นำ)
2.    Size of organization ขนาดขององค์การ
3.    Organizational Strategy กลยุทธ์ขององค์การ
4.    Organizational Culture วัฒนธรรมขององค์การ
5.    Organizational Climate สภาพแวดล้อมในองค์การ
6.    External Environment  สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์การ

ผลปรากฎว่า...
ทั้ง 6 ปัจจัยมีผล/อิทธิพลต่อนวัตกรรมทั้งสิ้น
เพียงแต่ปัจจัยที่มีอิทธิพลในระดับสูงได้แก่...
-ขนาดขององค์การ
-กลยุทธ์ขององค์การ และ
-สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์การ

ขอลงรายละเอียดเพียงเรื่องของ “สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์การ” ที่ส่งอิทธิพลต่อนวัตกรรม
ซึ่งมีประเด็นอยู่ 4 ประเด็นหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในตลาดและความต้องการนวัตกรรม
ได้แก่...
1.    ความก้าวหน้าของเทคโลยี Technological Advances
2.    การเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้าและตัวลูกค้า Changing
3.    การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น Competition
4.    การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ Business Environment

รายละเอียดในฉบับเต็ม ดูได้จาก...
Kitti Teerterakul. Towards an Integrated Model of Innovation. RU. Int. J. vol. 3(2) 2009

…………………………..
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น