วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

“กฎทอง” ในการสร้างนวัตกรรม ตอนที่ 2 - The Golden Rules of Innovation - #2


“กฎทอง” ในการสร้างนวัตกรรม ตอนที่ 2 - The Golden Rules of Innovation - #2

จากที่กล่าวไว้ในครั้งที่แล้วถึง ...
“วิธีการสร้างนวัตกรรม” หรือ “กฎทอง” ในการสร้างนวัตกรรม
ของ Alen West จำนวน 8 วิธี หรือ แนวทางของกรอบวิธีคิด
ครั้งนี้ขอลงรายละเอียดให้ชัดเจนมากขึ้นในแต่ละวิธี ดังนี้
-Think Strategic – คิดเชิงกลยุทธ์
แน่นอนว่า...
วิธีเดียวกัน แต่คนละช่วงเวลา...อาจใช้ไม่เกิดผล
การหาวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลา...ย่อมต้องดีกว่า
เช่นเดียวกัน...
ผู้บริหารองค์กร จะต้องหาวิธีที่จะทำให้ “ทรัพยากรขององค์กร” เหมาะสมกับการแข่งขัน
สามารถสร้างความได้เปรียบกับองค์กรได้
ในสถานการณ์ที่โลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเช่นนี้
องค์กรที่รู้เท่าทัน...แล้วปรับเปลี่ยนตนเอง(กลยุทธ์)สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ย่อมสามารถ “ชนะในเกมส์” ได้

-Think Different – คิดให้แตกต่าง
องค์กรต้อง “ตั้งคำถาม” กับตนเองตลอดเวลา
มิเช่นนั้น ก็จะต้องเป็นฝ่ายตามคู่แข่งเสมอ
การตั้งคำถามก็เพื่อหาความแตกต่างที่องค์กรจะสร้างได้
เพื่อตอบโจทย์การแข่งขัน
เช่น คำถามเกี่ยวกับ “ทำไม?” เพื่อเปิดประเด็นสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ
และเพื่อค้นหาว่าอะไรที่จะตอบสนองสิ่งที่ยังขาดได้

-Think Customer benefit – คิดถึงผลประโยชน์ที่จะตกแก่ลูกค้า
อะไรคือความต้องการของลูกค้า?
อะไรคือ ประโยชน์หรือคุณค่าที่แท้จริง ที่องค์กรจะเสนอให้กับลูกค้า?
คำถามต่างๆเหล่านี้ ล้วนเป็นการคิดถึง “ลูกค้า” เป็นอันดับแรก
เพื่อนำไปสู่การทำนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นในองค์กร-Think Detail – คิดลงรายละเอียด
ภาพที่เปรียบเทียบคือ...
“การเดินทางที่ได้เร็ว มาจากการรู้รายละเอียดของเส้นทางที่แจ่มชัดที่สุด”
ในการสร้างนวัตกรรมก็เช่นเดียวกัน
การวางแผนในรายละเอียด ถือเป็นเรื่องสำคัญของการสร้างนวัตกรรม
ต้องมีการทำแนวทาง(protocol)ที่มีรายละเอียดและมีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละเรื่อง

-Think Internal – คิดถึงภายในองค์กร
เรื่องนี้ก็มีการเน้นกันมากขึ้นในปัจจุบัน
โดยเฉพาะเรื่องการ “สร้างบรรยากาศ” ในการทำงานภายในองค์กร
โดยมุ่งที่จะตอบโจทย์การทำธุรกิจในระยะยาว หรือ long-term
และมุ่งที่จะป้องกันความผิดพลาดจากภายใน
โดยการมุ่งเน้นหาประเด็นภายในองค์กร(internal issues)

-Think Knowledge – คิดเน้นด้านความรู้
จงจำไว้ว่า... “ความรู้ คือ พลัง” (Alen West กล่าวไว้)
ความอยู่รอดขององค์กรนั้น ขึ้นกับ องค์กร “ฉลาด” แค่ไหน...
ฉลาด หรือ การมีความรู้ที่เพียงพอในด้านต่างๆ
Market Intelligence เป็นต้น
นวัตกรรมก็จะเกิดจากพื้นฐานความรู้เหล่านี้
การค้นหาว่า “ความรู้” อะไรที่จำเป็นต่อการสร้างนวัตกรรม
(เช่น นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์)

-Think People – คิดเรื่องที่เกี่ยวกับ “มนุษย์”
การที่องค์กรมี “คนที่ใช่” (Right people)
และคนเหล่านี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นับเป็นองค์กรที่ได้เปรียบในการสร้างนวัตกรรม
ความต่างขององค์กรที่ “ทำอะไรก็ได้” (Can do) กับองค์กรอื่นๆ คือ...
การพัฒนา “ทรัพยากรมนุษย์” นั่นเอง

-Think Thin – คิดให้ “ลีน” (Lean)
จุดเน้นของเรื่องนี้คือ... “ความไว” หรือ Speed
ในการตอบสนองสิ่งต่างๆ
การสร้างนวัตกรรมจึงต้องมุ่งที่จะทำอะไรที่รวดเร็วมากขึ้น
ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเอง

...........................................................................
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น