วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

ทฤษฎีการจัดการ ๓ ยุคสมัย - Management Theory

ทฤษฎีการจัดการ ๓ ยุคสมัย
 Management Theory

หากจะแบ่ง “ทฤษฎีการจัดการ” แบบง่ายๆ ก็คงแบ่งได้เป็น ๓ ยุคสมัย
ได้แก่...
๑.    ยุคแรกเริ่ม ที่มุ่งตัวงาน
๒.    ยุคถัดมาหรือยุคกลาง ที่มุ่งตัวคน
๓.    ยุคสมัยปัจจุบัน ที่มุ่งเรื่องหลักการ

http://www.ecotarget.com/wp-content/uploads/2011/05/Management-Planning.jpg


ยุคแรกเริ่ม ที่มุ่งตัวงาน
คนแรกที่เราๆท่านๆน่าจะรู้จักดี... เขาคือ Taylor
ผู้ซึ่งเน้นการหา “One Best Way” ในการทำงาน
มีการใช้หลักของ Incentive system เข้ามาช่วยการทำงาน
ต่อมาคือ Fayol ซึ่งก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่โด่งดังในการพัฒนา “หลักการบริหาร ๑๔ ข้อ” Administrative principle
ตัวอย่าง เช่น
Unity of Direction นโยบายต้องชัดเจน
Division of Work ใช้งานตามความสามารถ
ถัดมาอีกคนที่เราก็รู้จักดี เขาคือ Gantt ผู้พัฒนา Gantt chart ที่ช่วยให้เราทำงานแบบเห็นภาพทั้งแผนงานชัดเจนมากขึ้น
Grilbreth ก็เป็นอีกชื่อที่น่าจะมีคนรู้จักอย่างกว้างขวาง เนื่องจากได้พัฒนาการจัดการ โดยนำหลักการเคลื่อนที่เข้ามาพิจารณา Motion and Time

ยุคถัดมาหรือยุคกลาง ที่มุ่งตัวคน
คนที่เด่นชัดมากคือ Follett ที่เน้นการจัดการโดยมุ่งคน People และเน้นการเป็น Partnership
รวมไปถึง “การมอบอำนาจในการจัดการ” Empower และ “การให้กำลังใจ” Encourage ในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง 
อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ การศึกษาที่ฮอว์เธอร์น Haw Thorne study ในเรื่องของ “ความสัมพันธ์ของคน” ซึ่งมุ่งไปที่การเพิ่มผลิตภาพ Productivity และ การสร้างหรือใช้ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการในการทำงานร่วมกัน Informal Relationship

ยุคสมัยปัจจุบัน ที่มุ่งเรื่องหลักการ
โดยปัจจุบันมักจะไม่ค่อยใช้ชื่อคนกำกับเท่าใดนัก
ที่เด่นๆมักจะเป็น “ตัวหลักการ” เสียมากกว่า
ได้แก่ เรื่อง TQM(การจัดการคุณภาพองค์รวม), Re-engineering (การรื้อปรับระบบใหม่ทั้งหมด),
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO), การจัดการความรู้(KM)
รวมไปถึงที่ชัดเจนมากๆในปัจจุบันคือ การใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยการทำงาน หรือ Technology-driven นั่นเอง


ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น