วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Speed “ความรวดเร็ว” คือ องค์ประกอบสำคัญของการตลาด Marketing Strategy

Speed “ความรวดเร็ว” คือ องค์ประกอบสำคัญของการตลาด Marketing Strategy


สิ่งที่มีผลต่อ Speed ขององค์กรมี 2 ส่วน ได้แก่
1.   ลักษณะขององค์กร
โดยเฉพาะระบบการบังคับบัญชาในองค์กร เช่น
ลำดับการสั่งงานในแต่ละงานหรือแต่ละสายงาน มีความลัดสั้นหรือหลายคน ?
2.   การตอบสนอง/การทำงานขององค์กร
องค์กรมีองค์ประกอบหรือเทคโนโลยีที่ช่วยในการทำงานหรือไม่? องค์ประกอบเหล่านั้น ช่วยทำงานได้อย่างรวดเร็วเพียงใด? และช่วยในการตัดสินใจได้ดีเพียงใด?

ประเด็นปัญหาที่องค์กรไม่สามารถ Speed ได้ดีเพียงพอนั้น คือ
-การส่งมอบสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้า ล่าช้า
-การได้ข้อมูลย้อนกลับมาใช้ประโยชน์ ไม่ทันการณ์
-ฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลเพื่อการจัดการ ล่าช้าเกินไป
-ฝ่ายบริหารสั่งการลงไป ไม่ทันการณ์
-และอื่นๆอีกมากมาย

วิธีแก้ไขความล่าช้าดังกล่าว ทำได้โดย
1.   ลดลำดับการสั่งการ
2.   มอบอำนาจให้ผู้จัดการระดับล่าง ทำงานได้บางงาน ซึ่งก็คือ ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น Flexibility
3.   สร้างทีมงานเชิงกลยุทธ์ที่มาจากหลายๆส่วนงาน นั่นคือ Cross Functional strategy Team

สุดท้าย อย่าลืมว่า กลยุทธ์ทางการตลาด Marketing Strategy นั้น สร้างมาจากการมองในองค์ประกอบ 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 4Ps นั่นคือ Product, Price, Place, Promotion
ดังนั้น ความรวดเร็ว Speed ที่ว่านี้ จึงต้องมองให้ครบทั้ง 4 ส่วนนี้ด้วย เพื่อให้การใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุด
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น