วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โมเดลเพื่อจัดการ “การเปลี่ยนแปลง” ให้เกิดความสำเร็จ Change Model ของ Kotter

โมเดลเพื่อจัดการ “การเปลี่ยนแปลง” ให้เกิดความสำเร็จ Change Model ของ Kotter

การเปลี่ยนแปลง ถือเป็นเรื่อง “ธรรมดา”... ต้องเกิดขึ้นแน่นอน
ประเด็น คือว่า...
เราจะยอมให้ถูกการเปลี่ยนแปลง “บังคับ” ให้องค์กรเราเปลี่ยน หรือ...
องค์กรของเราจะ “ตัดสินใจ” เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง ก่อนที่จะถูกการเปลี่ยนแปลงบังคับเรา

หากองค์กรตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลง...
องค์กรต้องมีการสร้าง “กลยุทธ์” หรือ “รูปแบบ” Model ในการจัดการการเปลี่ยนแปลง
เพื่อที่จะให้การเปลี่ยนแปลงขององค์กร เกิดความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

http://www.changecards.org/change-theory/files/2010/09/Kotter1.png

โมเดลหนึ่งที่น่าสนใจและสามารถปรับใช้ในการจัดการการเปลี่ยนแปลง คือ...

โมเดลของ Kotter ซึ่งประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอน (Eight phase) ได้แก่
1.   Establish a sense of urgency สร้างความคิดความรู้สึก “รีบด่วน” ในการที่จะต้องเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับ การวิจัยตลาด
การวิเคราะห์การแข่งขัน และ คู่แข่งขัน
ประเมิน โอกาส และ อุปสรรค ต่างๆ

2.   Create a coalition การสร้างความร่วมมือกัน “เป็นหนึ่งเดียว”
สร้างกลุ่มงานเพื่อมีพลังในการทำงาน
และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง

3.   Develop a clear vision สร้างวิสัยทัศน์
สร้างวิสัยทัศน์หรือทิศทางของการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน
แล้วพัฒนากลยุทธ์ที่สามารถทำให้วิสัยทัศน์ชัดเจนขึ้น

4.   Share the vision ถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ใช้ทุกวิธีหรือช่องทางในการสื่อสารกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ออกไป
โดยให้กลุ่มงานเริ่มต้น(coalition members)เป็นตัวอย่างในการดำเนินการเปลี่ยนแปลง

5.   Empower people to clear obstacles ให้อำนาจการทำงาน
ดำเนินการขจัด “อุปสรรค” ต่างๆ ที่อาจจะขัดขวางการเปลี่ยนแปลง
ทำการพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือจากทุกส่วน เพื่อสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ และทำงานแบบใหม่ๆ

6.   Secure short-term wins มุ่งความสำเร็จระยะสั้นก่อน
วางแผนเพื่อจะประเมินผลงานอย่างชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย
สร้าง “อะไรคือความสำเร็จที่เราต้องการ?” (wins) และทำให้ทุกคนเข้าใจได้
เตรียม “รางวัลหรือผลตอบแทน”(Rewards) ให้กับคนที่สามารถสร้างความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

7.   Consolidate and keep moving การปฏิบัติที่ต่อเนื่องและเข้มแข็ง
พยายามหาวิธีการที่จะสร้าง “ความเชื่อมั่น” ต่อการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดกับทุกคนในองค์กร
และส่งเสริมให้ “นักเปลี่ยนแปลงที่มีผลงานความสำเร็จ” ได้เติบโตขึ้นในองค์กร

8.   Anchor สร้างให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวหรือเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ปรับปรุงประสิทธิภาพงาน โดยมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าและผลิตภาพ(Productivity)
รวมไปถึงสร้างความมีภาวะผู้นำและความสามารถในการจัดการ(Leadership and Management) ให้เกิดขึ้น


ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น