วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

ทำอย่างไรให้นวัตกรรมสำเร็จได้อย่างงดงาม – Success of Innovation

ทำอย่างไรให้นวัตกรรมสำเร็จได้อย่างงดงาม – Success of Innovation

มีบทความหนึ่ง...
ที่เขียนถึงความสำเร็จของการนำนวัตกรรมไปใช้งาน
Why were these innovations successful?
อ้างถึง Ely (1999)บทความนี้ได้กล่าวไว้ถึง 8 สิ่งที่มีผลต่อความสำเร็จในการใช้งานนวัตกรรม
ได้แก่...
1. ความไม่พอใจกับสถานภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
Dissatisfaction with the status quo
ต้องมีสิ่งที่ดีกว่ารออยู่...
เราจะพบเห็นได้ว่า เรื่องนี้เป็น “ความต้องการ” ของคนทั่วไป
ซึ่งนักการตลาดมักใช้ประเด็นนี้ในการทำประเด็นทางการตลาดเสมอๆ
คือ เล่นกับความต้องการของผู้บริโภคนั่นเอง

2. ความรู้และทักษะที่มีอยู่ในปัจจุบัน
Knowledge and skills exist
คำถามคือ...มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้นวัตกรรมนี้หรือไม่(?)
หากไม่มี...ก็ย่อมทำให้การใช้นวัตกรรมเป็นไปอย่างยาก
คนใช้ก็ไม่อยากใช้ และอาจจะพาลหัวเสียไปกับนวัตกรรมตัวนี้เลยก็ได้
วิธีแก้ก็คือ...การฝึกอบรมการใช้งานนวัตกรรมนั่นเอง Training

3. มีทรัพยากรอย่างเพียงพอต่อการใช้งาน
Availability of resources
การมีทรัพยากรที่พร้อมต่อการนำนวัตกรรมไปใช้
นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก
เพราะการจะทำให้ “การนำนวัตกรรมไปใช้งาน” เกิดผลสำเร็จได้จริง
จะต้องมีความพร้อมทั้งเรื่อง hardware, software, audiovisual media หรือ สื่ออื่นๆที่คล้ายๆกันนี้...เป็นพื้นฐาน

4. มีเวลาในการใช้งานอย่างเพียงพอ
Availability of time
แม้จะมีทรัพยากรเพียงพอแล้วก็ตาม
ก็ยังต้องการ “เวลา” ในการเรียนรู้ ฝึกฝน อย่างต่อเนื่อง
จนสามารถใช้งานนวัตกรรมได้อย่างคล่องแคล่วและเกิดผลลัพธ์จริงๆ
โดยเฉพาะในองค์กรที่จะนำนวัตกรรมมาใช้งาน
จะต้องให้เวลากับพนักงานอย่างชัดเจน
หากให้พนักงานไปฝึกฝนเองที่บ้าน(เวลาส่วนตัว)...ก็คงไม่สำเร็จได้อย่างที่มุ่งหวัง

5. การสร้างระบบชมเชยหรือรางวัลเพื่อกระตุ้นความสำเร็จ
Rewards and/or incentives exist
ก็ถือได้ว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะใช้ประกอบ เพื่อให้การนำนวัตกรรมไปใช้งานเกิดผลสำเร็จจริงและรวดเร็วมากขึ้น
เป็นการกระตุ้นให้เกิด “ความร่วมมือ” หรือ การกระทำ
แต่สิ่งนี้จะต้องผูกไปกับการสร้าง “มาตรฐาน” ใหม่ของการทำงานหรือ ประสิทธิภาพไปด้วย

6. การให้ความร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งของการนำนวัตกรรมไปใช้
Participation
อาจจะต้องเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆในการตัดสินใจนำนวัตกรรมมาใช้
เพราะการเข้าร่วมตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆนั้น
จะส่งผลให้เกิด “ความร่วมมือ” เพราะเหมือนการเป็นเจ้าของร่วมกัน
รวมไปถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ก็เป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการของการนำนวัตกรรมไปใช้งาน

7. การให้คำมั่นสัญญาต่อการนำไปใช้
Commitment
เป็นสิ่งที่องค์กรรับรู้ได้ว่า พนักงานหรือผู้ให้คำมั่นสัญญานั้น มีส่วนร่วมในการนำนวัตกรรมไปใช้งานอย่างแน่นอน
ซึ่งมองแล้วก็เหมือนได้รับการสนับสนุนในการนำนวัตกรรมไปใช้อย่างแท้จริง

8. ผู้นำต้องมีบทบาทต่อการใช้งานนวัตกรรม
Leadership
ทั้งนี้ต้องรวมไปถึงผู้นำระดับสูงที่ต้องชัดเจนและสนับสนุนการใช้งานนวัตกรรม
และผู้นำในระดับการนำนวัตกรรมไปใช้งาน หรือ เรียกว่า “ผู้นำโครงการ” ก็ได้
จะต้องจริงจังต่อการนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์อย่างแท้จริง

....
ขอบคุณที่อ่านมาจนถึงที่สุด
อ๋อ ขอรับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น